R♀BOTACADEMY3.0CAT
ESTEM DE REFORMES... TORNAREM AVIAT!!
🠔 Tornar a menú principal

Electrònica Analògica I
1 Fonaments bàsics
1.1 Estructura de l'atom
1.2 Potencial elèctric
1.3 Intensitat elèctrica
1.4 Potència elèctrica
1.5 Un circuit elèctric
1.6 Corrent Altern
1.7 Corrent Contínua
1.8 Tipus de materials
2 Classificació dels components electrònics
2.1 Passius
2.2 Actius
3 Instrumentació de taller
3.1 Multímetre
3.1 Encapsulats Estàndards
4 Resistència
5 Condensador
6 Bobina
7 Fenòmens físics
8 Semiconductors - Díode (en totes les seves variacions)
9 Transistor
9.1 Funcionament, corbes...
9.1 BJT
9.1 FET
9.1 CMOS
9.1 Aplicacions com amplificador
9.1 Aplicacions com interruptor
9 Integració de Circuits
10.1 Amplificadors Operacionals
10.1 Filtres passius/actius